بعد شیش شب مث آدم تو تخت می‌خوابم. این شیش شب راحت‌ترین خوابم شب اول تو قطار بود.
سه بار خوندم تا فهمیدم چی میگی ‎· Assal