User avatar

‏کم سر و کله بهار پیدا می‌شود. دخترکان توییتر آواتار نو می‌کنند و مردان پرتلاش پشت نمایشگر عرق می‌ریزند و پاشنه در دایرکتها ز جا کنده می‌شود. ‏در دور دست از میان غبار سایه مردی هویدا می‌شود. آری، آن قدرت افسانه‌ای بازگشته است. - جلد اول حماسه «بازگشت آدامسی»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10