Avatar for trumank

دایرکت من که از مریم باکره دست‌نخورده‌تره. قدر نمی‌دونین که.

Comment

میگن همیشه باید از مدعی ترسید :))))

 ‎· Mamad
Comment

از ان نترس که های و هوی دارد از ان بترس سر به توی دارد

 ‎· سین سین سینا
Comment

دخترا که نترسیدن نمی‌دونم پسرا چرا ترسیدن، به خدا از این گرایشا ندارم :)))

 ‎· Truman
Comment

@trumank: از کجا بدونیم. من دیگه به چشام هم اعتماد ندارم :))))

 ‎· Mamad
Comment

چرا پس صدات می لرزه؟:))))

 ‎· shompi
Comment

@shompi =)))

 ‎· Truman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10