Avatar for trumank

قطعا دایی ناراحت می‌شه که عروسی رو نرفتم. ولی نه حوصله‌اش بود نه آمادگیش.

Comment
منم هفته دیگه عروسی دخترعمه مه گفتم نمیرم ‎· M∂s♥ud
Comment
منم از یک جایی به بعد دیگه نرفتم. عروسی پسر دایی سومی. عروسی دو تا دخترخاله ها، عروسی دو تا پسر عمه ها، دختر عمه و ... خیلی زیاده :)) ‎· Mamad
Comment
مثلا تو بری عروسی چه کنی؟ جز اینکه میوه و شام بخوری:))) ‎· shompi
Comment
فکر می‌کنی بقیه چه کردن؟ یه مهمونی معمولی جهت آشنایی بود فقط تو سال @shompi ‎· Truman
Comment
تو می گی عروسی...عروسی که قر ندی نری بهتره ‎· shompi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10