Avatar for trumank

قطعا دایی ناراحت می‌شه که عروسی رو نرفتم. ولی نه حوصله‌اش بود نه آمادگیش.

Comment

منم هفته دیگه عروسی دخترعمه مه گفتم نمیرم

 ‎· M∂s♥ud
Comment

منم از یک جایی به بعد دیگه نرفتم. عروسی پسر دایی سومی. عروسی دو تا دخترخاله ها، عروسی دو تا پسر عمه ها، دختر عمه و ... خیلی زیاده :))

 ‎· Mamad
Comment

مثلا تو بری عروسی چه کنی؟ جز اینکه میوه و شام بخوری:)))

 ‎· shompi
Comment

فکر می‌کنی بقیه چه کردن؟ یه مهمونی معمولی جهت آشنایی بود فقط تو سال @shompi

 ‎· Truman
Comment

تو می گی عروسی...عروسی که قر ندی نری بهتره

 ‎· shompi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10