شب یادم بندازین بیام دایرکت گولتون بزنم.
بیا ‎· Assal