یادم بندازین شب بیام با چند نفر همزمان دایرکت بازی کنم اون پشت به هم خبر بدن پته‌مو بریزن رو آب معروف شم یه کم.
یه عمر در گمنامی و از اون بدتر بدنامی بچه‌مثبتی به سر بردیم، بلکه یه کم به دو دره بازی شهره بشیم. ‎· Truman
@trumank: باشه یادت نره بیایی :))) ‎· adomide
@trumank: اون قبلی محو شد :))) معروف نشد! بعد فقط همزمان دایرکت بازی نمیکرد، دروغ گوی خوبی هم بود و روزی یکی از آشنایانش میمردن :)))) عید ما رو هم خراب کرد نکبت ‎· Mamad