حوصله ندارم بیام دایرکت. خودتون مخاتونو دایرکت کنین.
لنگت خوب شد یا قطعش کردی؟ ‎- shompi
نه خوب نشده هنوز ‎- Truman
@trumank: یعنی میمیری؟:د ‎- shompi
امیدش هست ‎- Truman