حوصله ندارم بیام دایرکت. خودتون مخاتونو دایرکت کنین.
لنگت خوب شد یا قطعش کردی؟ ‎· shompi
نه خوب نشده هنوز ‎· Truman
@trumank: یعنی میمیری؟:د ‎· shompi
امیدش هست ‎· Truman