Avatar for aliusha
» posted to tsetmc

سوال همیشگی: ادامه روند بازار و چطور پیش بینی می کنید؟ :دی

Comment
این پولی که اومده هیچ جای بهتری نداره برای رفتن ‎· Mardetanha
Comment
دو سه روز اصلاح بعد ادامه ماجرا ‎· alinba
Comment
روند صعودی می مونه ولی با شیب کم ‎· sourenaface
Comment
مرد تنها مگه تو این سالهایی که ریزشی بود جای بهتری داشت؟/ علی منم حسم همینه/ سورنا امیدواریم:دی ‎· Aliusha
Comment
@aliusha: اره بانک ‎· Mardetanha
Comment
آها بانک و یادم نبود:دی ‎· Aliusha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10