Aliusha » posted to tsetmc
سوال همیشگی: ادامه روند بازار و چطور پیش بینی می کنید؟ :دی
این پولی که اومده هیچ جای بهتری نداره برای رفتن ‎· Mardetanha
دو سه روز اصلاح بعد ادامه ماجرا ‎· alinba
روند صعودی می مونه ولی با شیب کم ‎· sourenaface
مرد تنها مگه تو این سالهایی که ریزشی بود جای بهتری داشت؟/ علی منم حسم همینه/ سورنا امیدواریم:دی ‎· Aliusha
@aliusha: اره بانک ‎· Mardetanha
آها بانک و یادم نبود:دی ‎· Aliusha