Avatar for aliusha
» posted to tsetmc

سوال همیشگی: ادامه روند بازار و چطور پیش بینی می کنید؟ :دی

Comment

این پولی که اومده هیچ جای بهتری نداره برای رفتن

 ‎· Mardetanha
Comment

دو سه روز اصلاح بعد ادامه ماجرا

 ‎· alinba
Comment

روند صعودی می مونه ولی با شیب کم

 ‎· sourenaface
Comment

مرد تنها مگه تو این سالهایی که ریزشی بود جای بهتری داشت؟/ علی منم حسم همینه/ سورنا امیدواریم:دی

 ‎· Aliusha
Comment

@aliusha: اره بانک

 ‎· Mardetanha
Comment

آها بانک و یادم نبود:دی

 ‎· Aliusha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10