alinba » posted to alinba and tsetmc
خریدهای دیروزم تو منفی بازار
پترول پرید:) ‎- alinba