alinba » posted to alinba and tsetmc
خریدهای دیروزم تو منفی بازار
IMG_20160128_115835.jpg
پترول پرید:) ‎· alinba