Aliusha » posted to tsetmc
عجب صف فروشی داشتن خودرویی ها امروز ترسناک بود
چرا ؟ چیش ترسناک بود ؟ ‎- Mardetanha
خوب اینکه یه روزه این صف خریدای میلیونی می شه صف فروش ترسناک نیست؟ ‎- Aliusha