Avatar for aliusha
» posted to tsetmc

من دارم فکر می کنم که قبل انتخابات بفروشم نقد بشم والا مملکت که یه لنگش رو هواست یه دفعه می بینی مجلس شد واسه اصولگراها و بازار واکنش نشون داد شما چی فکر می کنید؟

Comment

فعلا که قدرت پولی که سرازیر شده چیزی جلودارش نیست

 ‎· alinba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10