Aliusha » posted to tsetmc
من دارم فکر می کنم که قبل انتخابات بفروشم نقد بشم والا مملکت که یه لنگش رو هواست یه دفعه می بینی مجلس شد واسه اصولگراها و بازار واکنش نشون داد شما چی فکر می کنید؟
فعلا که قدرت پولی که سرازیر شده چیزی جلودارش نیست ‎· alinba