Avatar for aliusha
Aliusha» posted to tsetmc
من دارم فکر می کنم که قبل انتخابات بفروشم نقد بشم والا مملکت که یه لنگش رو هواست یه دفعه می بینی مجلس شد واسه اصولگراها و بازار واکنش نشون داد شما چی فکر می کنید؟
Comment
فعلا که قدرت پولی که سرازیر شده چیزی جلودارش نیست ‎· alinba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10