قابليت شخمم داره اينجا يا نه؟
بله ‎- Dice Marshal
به شخمم ‎- اردی‌خان
ها خوب بید ‎- ♕Dr. Eynollah ♕