هنوز چراغ اين خونه روشن نشده كه به طور كامل موو كنيم اينجا؟ جنگي، دعوايي، اقلا كت فايتي! ادم به چه اميدي بياد اخه :)))))