Avatar for vahid

به صراحت بگویم، شما جزو وقیح‌ترین و بی‌شرف‌ترین انسان‌هایی هستید که به عمرم دیدم https://t.co/s6h9LgBIIH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10