Avatar for vahid

بچه که بودم مامانم موقع خواب! یه افسانه تعریف می‌کرد از حضرت علی که تو یه چاه با جن‌ها جنگید و هر جنی رو که می‌کشت دو تا جن ازش متولد می‌شد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10