Avatar for vahid

باید دعا کنیم مقصر این فاجعه رو دیگه اوروج‌علی ببرزاده معرفی نکنن. به هر حال یه پای قضیه بازم قالیبافه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10