به نام خدا. اولین فید
به نام خدا سلام ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات