به نام خدا. اولین فید
به نام خدا سلام ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات