خب دیگه من فعلن برمیگردم توییتر. هر وقت جمعتون جمع شد خبرم کنید
شرم آوره ‎· نومیا
شرم آوره ‎- نومیا ‎· HΛMΞD PiANiST
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎· Behzad
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎· مـِـهدی❆
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎· شاپور
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎· سالار
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار ‎· رضا
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار ‎- رضا ‎· ghazaaleh
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار ‎- رضا ‎- ghazaaleh ‎· وحید معمولی