خب دیگه من فعلن برمیگردم توییتر. هر وقت جمعتون جمع شد خبرم کنید
شرم آوره ‎- نومیا
شرم آوره ‎- نومیا ‎- HΛMΞD PiANiST
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- Behzad
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی❆
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار ‎- رضا
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار ‎- رضا ‎- ghazaaleh
شرم آوره ‎- نومیا ‎- Hamed ‎- BehzadSh© ‎- مـِـهدی ‎- شاپور ‎- سالار ‎- رضا ‎- ghazaaleh ‎- وحید معمولی