کسی روسی بلده؟ موکوم فحش نباشه یه وخ؟ تله نباشه؟
موکوم همون موگومه خودمونه با :D ‎· FOTROS