نمیشه قفل بذاریم در اینجا به هرکی یه کلید بدیم دیگه فرد جدیدی وارد نشه و دور هم باشیم؟