فعلن به هرکی می‌رسم اگه بشناسمش ساب می‌کنم تا بعدها بریم سراغ آن‌ساب و بلاک :دی