این‌جا ساندویچ نمی‌دن؟ نوشابا؟ پرتاقال‌دان زات‌دان؟
از کدوم ور اومدی :) ‎· Homa
از اینور ‎· وحید معمولی