توییتر رو به اینجا وصل کردم ولی گویا لایو نیست. من اشتباه کردم. بعدم اون لینک توییت رو میاره رو اعصابه. یه اکانت زپیر هم باید بسازی که ۱۴ روز تریاله
نه لایوه ‎· وحید معمولی