برف بارید بالاخره undefined
یاح یاح لینک رو حذف کردم فقط مونده اون آخرش undefined رو بردارم ‎· وحید معمولی