بابا این mokum رو اون بنده خدای روسی برا دل خودش نوشته لانچ کرده ماها یهو ۳۰۰-۴۰۰ نفر ریختیم اونجا. خب فرتی داون میشه :)) undefined