برف و بارون توامان داره می‌براه. عجب صحنه‌ای _blank