@leila_ae آره بابا اینجا برف و بارون با هم بود. یه چند دقیقه حتی دونه هاش بزرگ شدن بعد قطع شد undefined