کاش میشد حرف زد. بدون پیش ذهنیت. بدون مقایسه. بدون قضاوت .