سرما و یخبندان نیویورک، سین کیانگ چین، برلین، سیبری از رویترز https://t.co/BVsX4paOcz .