دو صد گفته چون نیم کردار نیست. #کارآفرینی #استارتاپ .