تنها جای خوب این سریلا‌ها موسیقی تیتراژ احسان خواجه امیریشه .