آخ آخ رانکوهی لامصب کلیله و دمنه نوشته بود با اون ادبیاتش. مخصوصن ذخیره و بازیابی https://t.co/4sEfrynLV6 .