به همین مناسبت کنگره قوانین جدیدی در راستای محدودیت معامله با ایرانیان تصویب کرد https://t.co/jZ4LPteGAP .
اینو شیر هم کردید یا مستقیم پست کردید؟ ‎· Amoon ╭•⊰✿
این توییته. ریتوییت کردم این شکلی میاد اینجا ‎· وحید معمولی