اخباری نبود گل دوم رو هم خورده بودیم. فوق العاده‌س این اخباری .