یه حدیثی هست که می‌گه اگه یه ایرادی از یکی بگیری تا نمردی خدا می‌ذاره تو کاسه‌ت. آقای مایلی کهن تحویل بگیر. این وضعیت تیم شماست .
منظور ایراد به شکل سرزنش کردنه نه به قصد خیرخواهی و اصلاح ‎· Mim Sin
البته درباره مصداقش نظری ندارم :) ‎· Mim Sin
مایلی کهن تا حالا خیر و صلاح نخواسته. همه‌ش سرزنش کرده والا ‎· وحید معمولی