ینی کافیه یه بار دیگه مایلی‌کهن از کیروش انتقاد کنه. خودم دربست می‌‌گیرم می‌رم خفه‌ش می‌کنم برمی‌کردم .
کسی که منم منم می کنه سرش میاد! ‎· Amoon ╭•⊰✿
دقیقن ‎· وحید معمولی