بابا اینا از قبل فرد مورد نظر رو انتخاب ردن این اجراها فیلمه :)) میگه فردی رو انتخاب می‌کنم که این مسیر برای اون تعیین شده #استیج .