از اعماق ته فریزر آلبالو یخ زده پیدا کردم .
بح بح ‎- Dr.RoHo
حرامه ‎- samantam
آدرس بده اومدم ‎- Morteza K.
هنوز یخش باز نشده بذار باز شه خبر میدم ‎- وحید معمولی