واقعن اینا فکر می‌کنن با این آرایش خوشگلن؟ خوش‌تیپن؟ بعد خودشون به این نتیجه رسیدن یا یکی بهشون گفته؟ واقعن برام سواله همیشه قصد تمسخر ندارم .