تنها جایی که تو زندگی آرزو می‌کنم کاش وضع بابام خوب بود سر همین قضیه‌ی خونه‌س .