خدایا حواست هست دیگه؟ .
خاطرت جمع. برو جلو! ‎· ابوهدی
توکل به خودت ‎· وحید معمولی