خدایا حواست هست دیگه؟ .
خاطرت جمع. برو جلو! ‎- ابوهدی
توکل به خودت ‎- وحید معمولی