دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت تا ابد یکسان بماند حال دوران غم بخور .