علیرضا افتخاری اگه سوت بلبلی نمی‌خوند قطعن پیگیر کارهاش بودم. فقط نیلوفرانه‌ش رو گوش می‌دم با چند تا ترک مثل صیاد .