نگارا نگارا بهانه تویی .
البته در نسخه اصلی موزه سن پطرزبورغ نوشته شده : رقیه آ رقیه آ بهانه تویی :)) ‎· Dr.RoHo