روی تو بهشت برین، موی تو بنفشه ترین، زنجیر پای دل .