یه چیزی انگار سر دلم مونده بود. یه مقدار از کارها رو انجام دادم یخورده سبک‌تر شد. این شنبه‌های شلوغ مزخرف .