کاش می‌خوابیدم و بیدار می‌شدم می‌دیدم کل نوشته‌های این کاغذای روبروم تیک خوردن .