ما با استرس زاده شده،‌ با استرس زندگی کرده و با استرس خواهیم مرد .