بخوابم هم فردا استرس کارهای عقب افتاده منو می‌خوره .