موندم بخوابم یا ادامه بدم؟ بیدار بمونم کارهای بیشتر انجام می‌دم ولی عوضش فردا حوصله‌ی جواب دادن به تلفن‌ها رو از فرت بی‌خوابی ندارم .